Sinds deze maand is WPG Research aangesloten bij Het Gelderse Energieakkoord.  Het Gelders Energieakkoord wil een belangrijke bijdrage leveren aan een breder klimaatbeleid, dat ook gaat over aanpassing aan een veranderend klimaat en de uitstoot van bijvoorbeeld methaan en lachgas. Het terugdringen van al deze emissies is immers noodzakelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, met 1,5 graden als streefwaarde, zoals in december 2015 in Parijs is overeengekomen tijdens de klimaattop. Daarnaast willen de partijen met deze afspraken bijdragen aan een versterkte economische positie (ondernemerschap en werkgelegenheid) en een verbeterd leefklimaat (sociale cohesie en (klimaat)robuuste leefomgeving). De afhankelijkheid van andere gebieden wordt verkleind. Meer geld wordt in de eigen regio geïnvesteerd. De kwantitatieve doelen van het SER energieakkoord worden vertaald naar Gelderland. Het Gelders energiegebruik bedroeg in 2013 in totaal 200 PJ (bron: Klimaatmonitor). Dat komt overeen met de energieopbrengst van 9.268 windmolens van elk 3 MW. Dat levert bij doorvertaling van de landelijke doelen de volgende concrete doelstellingen voor Gelderland op:

  • Besparing van 1,5 % per jaar, dit komt overeen met 15 PJ besparing in energiegebruik in Gelderland in 2020 ;
  • toename van aandeel hernieuwbare energie-opwekking naar 14% in 2020 (komt overeen met ca. 26 PJ);
  • stijging van dit aandeel naar 16% in 2023;
  • tenminste 1.800 banen te realiseren in de komende jaren.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert WPG Research van invloed en directe inbreng. Daarbij dragen we bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren. Dit inititatief ondersteunen we dan ook van harte!

Meer informatie over ‘Het Gelderse Energieakkoord’ zie: http://www.geldersenergieakkoord.nl/