Digital research

Een hedendaagse vorm van kwalitatief onderzoek is het uitvoeren van ‘digital research’.  Dit is een allesomvattende term welke bij WPG Research gebruikt wordt voor diverse vormen van digitaal onderzoek. Vaak vereist kwalitatief onderzoek het uitgebreid kunnen doorvragen naar meningen, achterliggende redenen en motieven. Het is van belang om goed door te dringen tot de belevingswereld van de doelgroep en de mogelijkheid te creëren om verschillende opvattingen aan elkaar te spiegelen. Digitaal kwalitatief onderzoek leent zich daarbij uitstek voor.

Afhankelijk van het type onderzoek en de bijbehorende doelgroep kunnen er verschillende vormen van digital research worden toegepast.

Hieronder worden enkele onderzoeksmethoden als voorbeeld weergegeven:
  • Videodagboeken: Aan de respondent wordt gevraagd op frequente wijze (dagelijks of om de dag) een korte video van zichzelf op te nemen, om zodoende een reflectie te maken op de opdracht of vraag van de dag/product welke hij of zij heeft meegekregen. De achterliggende gedachte is dat de respondent in een kort videofragment zijn gevoelen en gedachtes kwijt kan en hierbij vrijuit mag spreken over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de onderzoeksdoelstelling.
  • WhatsApp: WhatsApp is niet alleen een communicatiemiddel. Het is een bruikbaar onderzoeksmiddel ten aanzien van ‘instant-messaging and knowledge creation’. Onze onderzoekers kunnen een bericht sturen op ieder moment van de dag om een vraag te stellen over bepaalde gebeurtenissen en gevoelens. Uiteraard kunnen er ook vele andere onderwerpen besproken worden middels dit communicatiekanaal.
Voordelen van digital research:
  • Communicatiemiddelen als WhatsApp liggen dicht bij een jonge doelgroep: het zijn middelen welke jongeren gebruiken om de communiceren en waar zij zich tevens vertrouwd mee voelen.
  • De kracht van het opnemen van videodagboeken en het gebruiken van online instant-messaging, zit in het feit dat de participanten zelf hun verhaal kunnen doen, zonder daarbij op directe wijze geconfronteerd te worden met een onderzoeker. Deze methoden leveren betrouwbare informatie op aangezien de geïnterviewde zich het meest op zijn/haar gemak voelt in een vertrouwde omgeving wat de betrouwbaarheid van de antwoorden ten goede komt.
  • Ook geeft het de onderzoekers de mogelijkheid tevens de sociale omgeving inzichtelijk te krijgen wat aanvullende informatie oplevert ten aanzien de sociale achtergrond van de doelgroep.