Publieke sector

WPG Research voert continu onderzoek uit voor de publieke sector. Voor 15 gemeenten (van Gemeente Amsterdam tot aan Gemeente Winterswijk), voor meer dan de helft van de Nederlandse provincies (Van Provincie Limburg tot aan Provincie Groningen), maar ook voor andere overheidsorganen (zoals Rijkswaterstaat) is WPG Research partner op het gebied van medewerker-, burger- en themaonderzoek. Om als ambtenaren aansluiting te vinden met burgers is het in kaart brengen van wensen en behoeften van de burgers van belang. WPG Research onderzoekt graag beleidsvraagstukken voor het publieke domein, zodat u aansluiting vindt met uw medewerkers of met de burgers/inwoners uit uw gemeente of provincie.

Het publieke domein zit vol met uitdagende meerjarenprogramma’s om burgerparticipatie in de gemeente of provincie te stimuleren. Het idee achter het huidige overheidsbeleid is dat burgers betrokken worden bij duurzame initiatieven en dat de denkkracht van inwoners wordt gefaciliteerd om te komen tot een participatiesamenleving met zelfredzame burgers. Gemeenten en provincies zoals die van u willen natuurlijk een goede relatie tussen de ambtenaar en de burger/inwoner. Om dit te realiseren denken overheidsinstanties, zoals gemeenten en provincies continu na over verbeterplannen. Denk hierbij aan overheidsthema’s zoals de openbare ruimte, verkeer- en infrastructuur, afvalinzameling, woningaanbod, veiligheid/criminaliteit, circulaire economie, digitalisering, woon- en leefomgeving, leefbaarheid, winkelaanbod, tevredenheid en sinds kort ook corona. Om te komen tot vernieuwingen gerelateerd aan deze thema’s is valide en accuraat onderzoek noodzakelijk.

WPG Research is er voor u op het gebied van valide en accuraat onderzoek in de publieke sector. WPG Research voert jaarlijks onderzoek uit voor gemeenten en provincies. Als WPG Research krijgen wij er energie van om de relatie tussen ambtenaar en burger/inwoner te verbeteren. In uw zoektocht naar successen in de publieke sector helpen wij graag mee. Voor u voeren wij graag burgerpeilingen uit naar thema’s als de circulaire economie, woon- en leefomgeving of de tevredenheid ten aanzien van uw digitale loketten. Bent u meer op zoek naar het verbeteren van relaties binnen uw overheidsinstelling? Ook voor onderzoek onder uw medewerkers binnen uw overheidsinstantie kan WPG Research u helpen met bijvoorbeeld een medewerkertevredenheidsonderzoek.

Wanneer benadert u WPG Research?

Zowel voor diepgaand kwalitatief als cijfermatig kwantitatief medewerker-, burger- en themaonderzoek in de publieke sector is WPG Research uw partner. Voor overheidsinstanties doet WPG Research jaarlijks de volgende soorten onderzoek:

Kwalitatieve onderzoeken voor het publieke domein:

  • Groepsdiscussies: Bent u als gemeente op zoek naar diepgaande duurzame motieven en drijfveren van zowel burgers, ambtenaren, ondernemers en andere belangengroepen over een thema als circulaire economie? Dan is een groepsdiscussie met een discussieleider van WPG Research een handige kwalitatieve onderzoeksvorm om te komen tot bijvoorbeeld nieuwe inzichten van deze belangengroepen ten aanzien van de circulaire economie.

 

  • Interviews: In uw ontdekking naar diepgaande motieven en drijfveren kunnen naast groepsdiscussies interviews (diepte of semigestructureerd) ook helpen. Wanneer bijvoorbeeld de informatie gevoelig ligt om met meerdere belangengroepen tegelijk te bespreken, zoals plaatselijke coronamaatregelen, dan is een interview een handige onderzoeksvorm voor u. In een interview kan een geïnterviewde burger of ambtenaar één-op-één de diepte ingaan met de interviewer en is er minder sprake van sociale druk in vergelijking met een groepsdiscussie.

Kwantitatieve onderzoeken voor het publieke domein

  • Usability onderzoek voor digitale loketten: Tegenwoordig proberen overheidsinstellingen in te zetten op de zelfredzaamheid van de burger. Dit gaat gepaard met de digitalisering van de overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de digitalisering van loketten voor burgerzaken. WPG Research kan onder uw burgers een usability onderzoek uitvoeren waarbij kwantitatief de mate van gebruik, gemak of begrijpelijkheid van de informatie (of wellicht andere indicatoren die relevant zijn voor uw vraagstuk) van uw digitale loket wordt gemeten. Aan de hand van usability onderzoeken kunt u komen tot aanbevelingen die zorgen dat de digitale zelfredzaamheid van uw burgers wordt verbetert.
  • Communicatieonderzoek: Voor communicatievraagstukken voor uw overheidsinstantie kunt u WPG Research ook benaderen. WPG Research doet jaarlijks onderzoek naar corporate communicatievraagstukken op strategisch niveau. Bent u als instantie op zoek naar het beeld dat het algemene publiek heeft ten opzichte van u (Imago)? Of bent u meer benieuwd of uw huidige identiteit aansluit bij uw gewenste identiteit? Dit soort strategische communicatievraagstukken onderzoekt WPG Research jaarlijks voor u via kwantitatieve burgerpeilingen. Echter kan uw vraagstuk ook veel operationeler van aard zijn. Wanneer u bijvoorbeeld aanpassingen doet aan het afvalinzamelingssysteem binnen uw gemeente dan kunt u dit communiceren via tal van manieren. WPG Research doet ook jaarlijks operationeel communicatieonderzoek voor u om te achterhalen welke manier van communiceren het beste aansluiten bij communicatie naar uw belanghebbenden.
  • Medewerkertevredenheidsonderzoek: WPG Research is ervaren in intern onderzoek bij overheidsinstanties. Via de Employee Effort Score meten wij voor u cijfermatig de moeite die een medewerker heeft moeten doen om iets voor elkaar te krijgen. Bovendien kan WPG Research onder uw medewerkers de algemene tevredenheid ten aanzien van bedrijfsactiviteiten in kaart brengen. Een andere kwantitatieve tool die WPG Research veelal gebruikt bij onderzoeken binnen overheidsinstanties is de Employee Net Promoter Score (eNPS). Via de eNPS meten wij hoe enthousiast medewerkers zijn over uw organisatie. Intern medewerkertevredenheidsonderzoek kan u helpen uw overheidsinstelling te optimaliseren.
  • Burgertevredenheidsonderzoek: Kijkend naar thema’s als infrastructuur, veiligheid, leefbaarheid en woningaanbod kan kwantitatief burgertevredenheidsonderzoek u helpen. Bent u bijvoorbeeld als overheidsorgaan op zoek naar hoeveel moeite een burger moet doen om in het centrum van de stad te parkeren? Via de Customer Effort Score (CES) brengt WPG Research onder uw burgers/inwoners de mate van moeite in kaart. Daarnaast gebruikt WPG Research ook andere kwantitatieve meetinstrumenten (Zoals de Net Promoter Score (NPS) en de algemene tevredenheid) om bijvoorbeeld de tevredenheid ten aanzien van woningaanbod, veiligheid of leefbaarheid te visualiseren.
  • Passantenonderzoek: Een ander specifiek soort onderzoek dat WPG Research jaarlijks doet voor provincies en gemeenten zijn passantenonderzoeken. Doormiddel van tellingen kunnen onze onderzoekers in kaart brengen hoeveel mensen een bepaald knooppunt passeren. Aan de hand van dit soort tellingen geven onze onderzoekers advies om de doorloop van knooppunten beter in te delen en dus uw regionale infrastructuur te verbeteren.

Op zoek naar een onderzoekbureau dat jaarlijks onderzoek doet in het publieke domein? Neem dan contact op met ons.

Voor de volgende overheidsinstanties heeft WPG Research recent onderzoek gedaan.